របៀបប្ដូរពុម្ពអក្សរខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Telegram Desktop

កម្មវិធី Telegram Desktop

អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Windows មួយចំនួនច្បាស់ជាធ្លាប់ជួបបញ្ហាពុម្ពអក្សរខ្មែរតូចមើលមិនយល់ក្នុងកម្មវិធី Telegram។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្ដូរពុម្ពអក្សរខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Telegram។

១. ចុច Start រួចវាពាក្យ “regedit.exe” រួចចុច Enter ដើម្បីបើកម្មវិធី Registry Editor។

វាយពាក្យ “regedit.exe” ក្នុងប្រអប់ស្វែងរករបស់ Windows Menu

២. រួចចូលទៅកាន់ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes ។

៣. ចុចពីរដងលើ “MS Shell Dlg 2” ដើម្បីកែតំម្លៃរបស់វា។

ចុចពីរដងលើ “MS Shell Dlg 2”

៤. វាយបញ្ចូល “Khmer OS System” ទៅក្នុងប្រអប់ “Value data” រួចចុច OK។

វាយ “Khmer OS System” ទៅក្នុងប្រអប់ Value data

៥. ធ្វើការ Restart កុំព្យូទ័ររបស់រួចជាការស្រេច៕